آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٧ شهریور ۱۳٩٠

برنامه پیشنهادی  جهت فعالیت مکمل و فوق برنامه درس حرفه و فن ........... 


فعالیت مکمل: فعالیتی است که بر اساس  درون مایه  دروس یک موضوع یا چند موضوع درسی در زمینه آموزشی و پرورشی طراحی می شود . این فعالیتها در راستای عمق بخشی  به  برنامه های درسی طراحی میگردد. فعالیتهای مکمل در طول برنامه درسی بوده و موجب تعمیق یادگیری می شود. 

 فعالیت فوق برنامه:مجموعه فعالیتهای سازمان یافته وپیش بینی شده ای است که به منظور تثبیت ،  تعمیق ،آشنایی وکارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود تا به رشد وتعالی و شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های عملی کمک نماید.هدف فعالیتهای فوق برنامه تنها کاستن از سختی آموزش رسمی ویا فراهم کردن فرصتی براستراحت دانش آموزان نیست ، بلکه اینگونه فعالیتها جزئی از برنامه منظم مدرسه است که د رتوسعه تجربیات تربیتی دانش آموزان نقش و اهمیت خاصی را ایفا میکند. فعالیتهای فوق برنامه درسی درعرض برنامه درسی قرارداشته ونیازهای فردی دانش آموز را مورد توجه قرار داده و موجب غنای برنامه درسی میشود.از آنجا که فعالیتهای مکمل باید فرصتی را برای تمرین وکسب مهارت درحل مسایل زندگی از طریق کاربست معلومات فراهم کند بنابراین فعالیتهای مکمل در دوره راهنمایی بایددارای دو ویژگی زیر باشند:

 نخست اینکه باید : دارای ماهیت گروهی باشند .             دوم اینکه :  مساله محور باشند

فعالیتهای فوق برنامه نیز به دلیل اینکه موضوعات متنوع واستعدادهای گوناگون و ویژه تک تک افرادرادربرمیگیرد لزوما باید متنوع ومتعدد باشد،ولی در این زمینه مشکلی بروزنمیکند چون هر یک دانش آموز در انتخاب فوق برنامه یا فوق برنامه های مورد نظر آزاد است و به صورت اختیاری و داوطلبانه در این برنامه ها شرکت خواهد کرد.  بعلاوه مساله محوری نیز در این زمینه میتواند به محدود کردن تنوع برنامه ها کمک کند.

 مراحل تهیه وتدوین فعالیتهای مکمل :

الف: تعیین مفاهیم اصلی

ب: مشخص کردن سطوح یادگیری

ج: مشخص کردن هدف

د-انتخاب روش یا روشهای متناسب با اهداف درس

 ه: اجرای روش یا روشهای مناسب در تهیه و تولید فعالیتهای مکمل بر اساس مفاهیم واهداف درس به منظور تعمیق یادگیری وبه عبارت دیگر جهت توسعه یادگیری از مدرسه به خانه وخانواده وجامعه وگذر از سطح دانش و اطلاعات به مهارت در دانش آموزان مطرح می شود، آنان با بکارگیری روش های پیشنهادی مناسب به صورت فردی یا گروهی در داخل کلاس ویا خارج مدرسه ( حضور در کتابخانه  مراکز علمی – صنعتی ، مزارع وکشتزارها ، جنگل ها و...) به ادامه فعالیت می پردازند . سپس  گزارش نتایج حاصل از بحث وبررسی ، مطالعه وحضور در مراکز را در جلسات بعد در کلاس تشریح می کنند .

 نمونه ای از فعالیت مکمل تدوین شده برای کتاب حرفه وفن سال اول راهنمایی 

مفاهیم

حیطه ها

اهداف

فعالیت های مکمل

نگرشی

مهارتی

شناختی

 

 

 

 

پوشا ک

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

دانش آموزان بتوانند با شیوه های علمی بافتنی ، نیازهای شخصی خود را  بر آورده نماید.

 

آشنایی با آداب ورسوم اقوام مختلف وارج نهادن به فرهنگ قومی وملی

 

شیوه های علمی بافتنی را در کارگاه حرفه وفن تمرین کنند.

 

نمایشگاهی از آثار دانش آموزان برپا کنند.

 

پیرامون لباس اقوام وملتهای مختلف در ایران وسایر کشورها وآشنایی با فرهنگ آنها تحقیق کنند.

 ۱) تعیین برنامه ها وفعالیتها با توجه به :

الف: شرایط وامکانات محلی ومنطقه ای

ب: استعدادهای خاص وتفاوتهای فردی دانش آموزان

 ۲) مشخص کردن فعالیتهایی که در قالب فعالیتهای فوق برنامه قرار می گیرد.

 ۳)تعیین هدف یا اهداف یادگیری با تاکید بر حیطه های نگرشی ومهارتی

۴ )تعریف عملیاتی  فوق برنامه بر اساس روشهای فعال تدریس

 نمونه ای فعالیت مبتنی براستعداد خاص وتفاوت فردی وویژگیهای دانش آموز:

عنوان فعالیت فوق برنامه

حیطه ها یادگیری

اهداف

فعالیت فوق برنامه مناسب

شناختی

مهارتی

نگرشی

 

 

 

شعر

*

*

 

 

دانش آموز به سرودن

شعر علاقه مند می شود ود رمراحل بعدی خود شعر می سراید.

 

 

 

 

 

 

 

 

1- کانون شعرا در مدرسه وکلاس با حضور شاعران محلی تشکیل میشود.

 

2- در کلاس یا مراسم ومناسبتها مشاعره میشود.

 

3- دانش آموزان به صورت گروهی اشعار شاعران محل را جمع آوری می کنند.

 

 

 فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در سایر کشورها:

۱- در انگلستان: گروههای کاری هنری ، نقاشی ، سفالگری ، سرودخوانی ، گروه کاری تاریخ : در هردو یا سه ماه یکبار ،فیلم  نمایش داده می شود  و سپس  درباره ی آن  بحث وتبادل نظر میکنند  .  گروه صنایع دستی وگروه ورزشی نیزاز سایر گروههای نظام باشگاهی است.  گروه کاری پرنده شناسی جهت مطالعات وتاریخ طبیعی ، گروه کاری اجتماعات : در هر ترم از افراد برجسته جهان در تجارت ، سیاست و ارتباطات دعوت میشود که برای دانش آموزان سخنرانی کنند.

 ۲-در فرانسه: در دوره راهنمایی علاوه بر 24 ساعت دو یا سه ساعت دیگر صرفا برای آموزش موارد زیر میباشد : زبان لاتین ، یونانی ، زبان خارجی د وم ، مواد انتخابی در زمینه  فن آوری ،  تقویت زبان خارجی اول .

 ۳) سوریه: از مجموع ساعات برنامه  درسی دانش آموزان دوره راهنمایی دروسی همچون علوم کلی ،نقاشی  ، کار عملی ( کاردستی و کشاورزی برای پسران  و سوزن دوزی یا خانه داری برای دختران) ،آواز وموسیقی ، تربیت بدنی و آموزشهای شبه نظامی طرح شده است .

 )۴مالزی : آموزش هنر وموسیقی و مهارتهای زندگی مواد درسی ارزشمندی است که در برنامه جد ید کشور مالزی به آن تو جه شده است تقریبا 20 در صد سا عا ت برنامه مدرسه به فعا لیت هاییما نند ورزش ، هنر و فعالیت های باشگاهی ،  بازدید ، آواز، کارعملی بازی ، نمایش ، بحث و گفتگواختصاص یافته است.                                                            

برگرفته از کتاب فعالیت های مکمل وفوق برنامه درسی

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران