آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ۸ شهریور ۱۳٩٠

روش نمایشی براساس مشاهده ودیدن استواراست . ابتدامعلم عملاً جریان کاری رادربرابر چشم فراگیران همان کارراشخصاً تکرارکرده ، انجام می دهند .

بااستفاده ازاین روش می توانیم مهارتی رابه تعداد زیادی ازافرادودرطی زمانی کوتاه ارائه نمائیم . مهمترین حسن این روش ، آموزش به کمک اشیاء واقعی وحقیقی است . ضمناً نبایدفراموش کرد که برای استفاده ازروش نمایش دادن ماناچاربه استفاده ازروش سخنرانی نیزهستیم . ازروش نمایشی برای درسهائی که جنبه عملی وفنی دارند ، استفاده می شود .

- محیط یادگیری برای آموزش مستقیم :

ازمهمترین نمودهای آموزش مستقیم تمرکزبرمطالب آموزشی ، میزان بالایی ازجهت دهی وکنترل معلم ، انتظارات بسیار برای پیشرفت شاگرد ، سیستمس برای ترتیب زمانی و جوّی نسبتاً بی طرفانه درتاثیرات .

هدف عمده آموزش مستقیم به حداکثررساندن زمان یادگیری شاگرداست .

- اثرات آموزشی وپرورشی الگوی تدریس مستقیم :

اثرات این الگوچنانچه ازنام آن برمی آید مستقیم است . شیوه روی آوردن آن به محتوای دزسی منظم است . این الگو ضمن موفقیت وبازخوردمثبت می کوشدتابه عزت نفس نیز بیفزاید .

مراحل الگوی تدریس مستقیم :

( ١ ) گام اول : جهت دهی

- معلم هدف درس وعملکردرامشخص می کند .

- معلم محتوای درس وارتباط آن بادانش یاتجارب قبلی راتوضیح میدهد .

- معلم جریان کاردرس ( یعنی قسمت های مختلف تدریس ومسئولیت های شاگردان ) درخلال فعالیتها راموردبحث قرارمیدهد .

گام دوم : : ارائه توضیحات

- معلم مفهوم یامهارت جدیدراتوضیح میدهدونمایشات یاتمریناتی ارائه میدهد . اگرمطالب یک مفهوم جدیدباشد بحث درباره ویژگیهای آن مفهوم و … می باشد .

درهرحال انتقال اطلاعات به شاگردان به طور شنیداری ودیداری به نحوی که شاگردان بتوانند مطالب رویت شده رابه عنوان مرجع درمراحل اولیه بنگرندبرای یادگیری مهم است.

( ٣ ) گام سوم : تمرین ساختمند

معلم شاگردان رابامثال های تمرینی ، درضمن کاردرهرمرحله هدایت می کند . معمولاً به شکل گروهی تمرین کرده وپاسخ میدهند .

نقش معلم دراین گام دادن بازخوردبه پاسخ های شاگردان ، تقویت پاسخ های درست ، اصلاح اشتباه شاگردان واشاره به هدف می باشد .

( ۴ ) گام چهارم : تمرین رهنمودیافته

این گام به شاگردان فرصت میدهد درحالی که معلم هنوزدراختیارآنهاست تمرین نمایند . تمرین رهنمودیاغنه معلم رابه تخمینی ازتوانمندیهای شاگردان برای انجام وظیفه یادگیری که توسط سنجش مقدارونوع اشتباهات کارشاگردان صورت می گیرد ، قادرمی سازد . نقش معلم دراین گام ، کنترل کارشاگردان ، فراهم ساختن بازخورداصلاحی درهنگام نیازاست .

( ۵ ) گام پنجم : تمرین مستقل

آخرین گام الگوی تدریس آموزش مستقیم تمرین مستقل است . شروع آن زمانی است که شاگردان به٨۵ تا ٩٠ درصدپاسخ درست درتمرین هدایت یافته رسیده باشند .

درتمرین مستقل شاگردان برروی پای خود وبدون کمک تمرین می کنند . نقش معلم دراین گام اطمینان یافتن ازاین مطلب است که کارتمرین مستقل بزودی پس ازتکمیل مرورشده وباآن سطح درستی کاردانش آموزان تثبیت وبازخورداصلاحی به شاگردان داده می شود .

 نمونه الگوی تدریس براساس روش تدریس نمایشی (مستقیم )

درسی : حرفه وفن          موضوع درسی : لحیم کاری      مدت: ٣٠   دقیقه

پایه :دوم راهنمائی                  صفحه :             تاریخ :       نام دبیر:.........

 

هدف کلی درس : آشنایی دانش آموزان باابزارهای لحیم کاری وروش کاربا آنها .

 

اهداف جزئی  ١- باابزارهای لحیم کاری آشنامیشوند .

 

                        ٢- روش کارباابزارهای لحیم کاری رابه خاطرمی سپارند .

 

                       ومهارت لازم راکسب می نمایند .

 

                       ٣- به علت استفاده ازروغن لحیم درلحیم کاری پی می برند .

 

                       ۴- به رعایت نکات ایمنی درهنگام لحیم کاری علاقه مندشوند.

 

اهداف رفتاری :

 

 دانش آموزان پس ازپایان تدریس بایدبتوانند :

 

     ١- ابزارهای موردنیازدریک لحیم کاری رافهرست کرده وکارونقش هریک راتوضیح دهند .

 

    ٢- انواع هویه هاراشناسائی کرده وروش کارباهریک راعملاً انجام دهند .

 

    ٣- علت استفاده ازروغن لحیم درلحیم کاری راتوضیح دهند

 

۴- یک لحیم کاری ساده رابارعایت مراحل لحیم کاری عملاً انجام دهند .

 

نکات ایمنی درهنگام لحیم کاری رارعایت کنند.

 

اقدامات قبل ازتدریس :

 

مدل کلاس وگروهها :

به شکل گروههای دایره ای دورمیزها ( کارگاه )

روش تدریس : تلفیقی- نمایشی

رسانه آموزشی :

 کتاب درسی وتصاویرمربوط به لحیم کاری – هویه برقی ودستی سیم لحیم – روغن لحیم – سیم های نازک یا ورق حلبی - انبردست

 

 

 

مراحل تدریس:

 

 

   ٢

دقیقه

 

آغازجلسه بانام ویادخدا- احوالپرسی ازدانش آموزان- رسیدگی به وضع ظاهری آنها- حضوروغیاب- رسیدگی به تکالیف

قبل از

شروع درس

 

٢

دقیقه

 

 

 

قبل ازشروع درس جدید ، سؤالاتی ازدرس قبل که ارتباط بادرس جدیددارندونیز ارائه سؤالاتی ازمیزان اطلاعات قبلی دانش آموزان نقطه شروع تدریس رامشخص می کنیم : سوالاتی ازقبیل : ١- لحیم کاری چیست؟      ٢- آیاتابحال روش اتصال دوقطعه نازک توسط لحیم رادیده اند ؟    ٣- آیاهرفردی میتواندلحیم کاری انجام دهد ؟       ۴- چه اطلاعاتی درموردهویه دارید ؟

ارزشیابی

تشخیصی

(ورودی)

 

١

دقیقه

 

توجه دانش آموزان رابه تصاویرکتاب درسی جلب نموده ونیزپوستری ازوسائل لحیم کاری را قبلاً آماده کرده ایم به دانش آموزان نشان داده ونظرآنهارادرخصوص نام وسایل جویامی شویم .

 

ایجاد

انگیزه

 

 

 

٢٠

 

دقیقه

 

گام اول : معلم وسایل موردنیاز یک لحیم کاری راروی میزچیده ونظرفراگیران رانسبت به اهداف درس جدیدمتمرکزمی کند .

گام دوم :( ارائه توضیحات ) دراین مرحله معلم توضیح میدهد که چگونه میتوان به روش لحیم کاری برخی اتصالات (مثل اتصال دوسیم یااتصال روی ورق حلبی و … ) راانجام دادبه روشی که به مفهوم اتصال دائم ( جدانشدنی ) برسیم . دراین مرحله به دانش آموزان تاکیدمی کنیم که برای هرفلزی ازسیم لحیم مخصوص باید استفاده کرد . (علت راجویامی شویم ) . دوسیم نازک مسی راکه ازقبل آماده کرده ایم به دانش آموزان نشان داده وروش اتصال دوسیم ازیک نقطه راارائه میدهیم .

گام سوم : ( تمرین ساختمند ) محل اتصال دوفلزبه یکدیگرراتمیزکرده وبه روغن لحیم آغشته می کنیم وازدانش آموزان می خواهیم نسبت به علت استفاده ازروغن لحیم کنجکاو شوند سپس هویه رابه پریزبرق وصل کرده ونوک هویه راروی یک ظرف( فلزی ) ویامحل مخصوص هویه قرارمیدهیم . مجدداً علت اینکارراجویامیشویم . (نکته ایمنی )

درشروع لحیم کاری دوقطعه فلزرابایک وسیله عایق مثل انبردست گرفته وسیم لحیم رابه محل اتصال دونقطه نزدیک وباهویه داغ لحیم کاری راانجام میدهیم

توجه دانش آموزان رابه دلیل استفاده ازانبردست جلب می کنیم . درحین اجرای لحیم کاری عمداً نوک هویه راداخل روغن لحیم فروبرده ونسبت به متصاعدشدن گازهاوعلت عدم انجام چنین عملی نظرات دانش آموزان راجویامیشویم .( نکته ایمنی )

گام چهارم : ( تمرین رهنمودیافته ) دراین مرحله خوددانش آموزان بصورت گروهی وباابزارهایی که دراختیارشان قرارداده می شودوبااستفاده ازراهنمایی های معلم تمرین کرده وتذکرات لازم درخصوص نکات ایمنی رارعایت می کنند .

گام پنجم : ( تمرین مستقل ) باتوجه به اموزش هایی که دانش آموزان دیده وتمرینهایی که بصورت گروهی انجام داده اند ، ازوسائل فلزی نظیرورق حلبی یاسیم های مفتولی کارهایی مثل ساخت جاصابونی یاقالب شیرینی رابطورمستقل انجام داده وارزیابی می شوند . ( خودارزیابی ) ( میزان موفقیت معلم درتحقق اهداف درس .

 

 

اجرای

 

تدریس

 

 

 

 

 

 

 

٣

 

دقیقه

دانش آموزبایدبتواند : ١- ابزارهای لحیم کاری رانام ببرد .

٢- انواع هویه هاوروش کارهر یک ازآنهاراتوضیح دهد .

٣- علت استفاده ازروغن لحیم کاری رابگویند .

۴- دلیل قرارندادن هویه داغ روی چوب راذکرکنند .

۵- چندموردازنکات ایمنی که بایدهنگام لحیم کاری رعایت شودرابیان کنند .

 

ارزشیابی

پایانی

 

٢

دقیقه

 

الف : تکالیف عمومی ( تمرینی ) : تمرین لحیم کاری وارائه پاسخ به سوال فکرکنید صفحه ٨٨ درموردعلت اینکه چرانقطه ذوب سیم لحیم پائین ترازنقطه ذوب دوفلزبه هم وصل شونده بایدباشد ؟

ب : تکالیف بسطی وخلاقیت : ١- تحقیق درموردانواع هویه ها ومزایاومعایب هر کدام وارائه گزارش .

٢- ساخت نمونه های دیگری ازوسایل ابتکاری توسط لحیم کاری

تعیین

تکلیف

 

 

 

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران