آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٥ شهریور ۱۳٩٠
  • روش تدریس فعال کارایی تیمTED
  • روش تدریس فعال طرح روشن سازی طرز تلقی(C.A.D)

  • روش تدریس قضاوت عملکرد  

     

 

 


 1- روش تدریس کارایی تیم

به نام خدا

طرح درس :  حرفه و فن دوم راهنمایی

عنوان درس : کار با چوب

موضوع درس : روشهای خشک کردن چوب ها

اهداف کلی : آشنا شدن دانش آموزان با روشهای خشک کردن چوب ها

تدوین هدف های جزئی : منظور معلم از آموزش این درس این است :

1-فراگیران قسمت های مختلف درخت و کار هر قسمت را بدانند .

2-علت خشک کردن چوب و اهمیت آن را بشناسند

3- با روش های مختلف خشک کردن چوب و مزایای هر روش آشنا شوند .                   

 تدوین هدف های رفتاری : فراگیران در پایان درس قادر خواهند بود :

1- قسمت های مختلف یک درخت و کار هر یک را توضیح دهند .( حیطه شناختی ـ دانش)

2- روش های مختلف حشک کردن چوب را بیان کنند . ( حیطه شناختی ـ طبقه دانش)

3- از چوب های خشک شده وسیله ای بسازند ( حیطه روانی حرکتی ـ طیقه اجرای مستقل )

4- با مهارت با وسایل کارگاه نجاری کار کنند . (حیطه روانی حرکتی ـ طبقه عادی شدن )

موارد و وسایل کمک آموزشی :

چوب های درختان سوزنی برگ و پهن برگ و مقایسه آنها ـ شکل یک درخت و تفکیک قسمت های مختلف آن ( ریشه، تنه ، تاج) ـ برخی ابزارهای کارگاه نجاری مانند : سوهان و.... شکل های پازل مانند برای گروه بندی ـ کتاب درسی .

روش های تدریس :

همیاری ، پرسش و پاسخ ، کار گروهی ، کارایی تیمی ، بارش فکری

 مراحل تدریس :

 الف ) قبل از تدریس :

1- سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، جویا شدن علت غیبت غائبین ، دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان ، تبریک یا تسلیت مناسبت های روز .

2- ارزیابی از درس گذشته : پرسش دوره ای دروس قبل به صورت پرسش و پاسخ و یا توصیفی . نمونه ای از این سوالات به قرار زیر است .

?   درختان را بر اساس شکل برگها به چند دسته تقسیم می کنند ؟

? از نظر فرعی و سختی سوزنی برگان و پهن برگان را با هم مقایسه کنید ؟

?   با چه وسایلی نرمی و سختی چوب ها را امتحان می کنیم ؟

?   چرا پهن برگان در کارهای تزینی بیشتر استفاده می شوند ؟

پاسخ های دانش آموزان را تکمیل کرده و اشکالات آنها را رفع می کنیم .

 ب ) حین تدریس :

1ـ آمادگی و ایجاد انگیزه : با نشان دادن صفحات 54 و 55 کتاب درسی توجه دانش آموزان را به شکل ها و مواد بکار رفته در آنها جلب می کنیم و یادآوری می کنیم که در سال قبل با چوب و منابع تهیه آن و فراورده های چوبی آشنا شدید ( در صورت لزوم جهت یادآوری به صورت بارش مغزی مطالبی را یادآوری می کنیم ) ولی بچه ها برای تهیه وسایل چوبی نمی توانیم از چوب های تازه بریده شده و مرطوب استفاده کنیم ، زیرا زود پوسیده می شوند پس باید چوب های خشک به کار می بریم ..

2ـ معرفی درس جدید : حالا می خواهیم با روشهای خشک کردن چوب آشنا شویم ..

3ـ ارائه درس : ابتدا طبق یک طرح از قبل آماده شده ، به این صورت که طرح را تکه تکه کرده و فراورده های چوب یا نام چند درخت یا وسایل کارگاه نجاری را می نویسیم (در رنگ های مختلف ) و ارزش دانش آموزان می خواهیم تا هر کدام یکی از قطعات را بر دارند .

 سپس می خواهیم تا کسانی که پشت کارتشان فراورده های چوبی است در یک گروه ، کسانی کهوسایل کارگاه نجاری است در یک گروه و کسانی که نام درخت است در گروه سوم جمع شوند به این ترتیب افراد به صورت تصادفی گروه های نا هماهنگی را تشکیل می دهنددر ابتدا از فراگیران می خراهیم که مطالب صفحات 61ـ63 را به صورت فردی مطالعه کنند .برای این مطاله مدت زمانی مثلاً 20 دقیقه در نظر گرفته می شود . معلم باید در بین گروه ها حرکت کرده و هماهنگی لازم را بین آنها ایجاد کند و بر کار آنها نظارت داشته باشد پس از پایان وقت رسش نامه ای به صورت صحیح ـ غلط و یا چند گزینه ای مانند الف به فراگیران داده می شود و از آنها می خواهیم که

بصورت فردی به سوالات پاسخ دهند و می توانند ضمن پاسخ دادن به متن نیز مراجعه کنند .

نمونه الف :

1- قسمت میانی گیاه ..تنه............. است .

أـ ریشه *         ب ـ تنه *           ج ـ تاج  *    د ـ برگها *

2ـ صحیح یا غلط بودن جملات را مشخص کنید ؟

   چوب درختان تازه قطع شده برای ساخت وسایل مناسب است .غلط    خشک کردن مصنوعی چوب زودتر انجام می شود .صحیح

 نوع چوب و ضخامت آن در مدت خشک شدن چوب در روش طبیعی موثر است . صحیح

 در روش خشک کردن مصنوعی ، چوب باید در محیطی بدون سقف که اطراف آن باز باشد قرارگیرد غلط

 در روش خشک کردن مصنوعی چوب ، قارچ ها و حشرات چوب خوار را از بین  . می برند صحیح

  سپس از فراگیران می خواهیم تا در گروه های خود با یکدیگر مشورت کرده و به همان سوالات پاسخ دهند جواب گروه باید نتیجه توافق همه اعضای گروه باشد . شرکت کنندگان در گروه باید اطلاعاتشان را ردو بدل کنند .، دلایل و شواهد دیگران را ارزیابی کنند و برای یافتن پاسخ صحیح از منطق استفاده کنند . پس از پایان مدت بحث ( که بسته به تعداد و دشواری سوالات دارد ) کلید سوالاها پخش می شود .

سپس پاسخ های فردی و گروهی نمره گذاری می شود سپس معلم جدول زیر را روی تابلو رسم کرده و موثر بودن یادگیری را می سنجد  :  

شاخص تیم ها

A

B

C

D

  پایین ترین نمره

 

 

 

 

بالاترین نمره

 

 

 

 

معدل نمرات فردی در هر تیم

 

 

 

 

    نمره تیم = A

 

 

 

 

0< D- A =     E برد تیم

0= D- A =    E بی اثر بودن تیم

0> D - A =    Eباخت تیم

 

 

 

 

 

امکان پیشرفت    G=F-D

 

 

 

 

درصد موثر بودن   H=(E/G)*100

 

 

 

 

        رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

از نتیچه جدول فوق و تصویر نمرات برد یا باخت تیم مشخص می شود . اگر نمره تیمی خیلی بالاتر از نمره معدل فردی باشد تیم برنده شده است و یادگیری موثر بوده است . اگر نمره تیم خیلی زیر معدل نمرات فردی باشد تیم باخته است و بحث گروهی موثر نبوده است . اگر نمره تیم نزدیک یا برابر با پایین ترین نمره فردی باشد نتیجه می گیریم که کم اطلاع ترین شخص گروه بیشترین تاثیر گذار در بحث بوده است . پس از نقد کار تیمی پیشرفت هر فرد نیز ارزیابی می شود .

3- جمع بندی درس :با توجه به پاسخ های داده شده گروه ها مطالب مورد نظر را جمع بندی و به طور مختصر شرح دهید . مثلاً : بچه ها فهمیدیم که چون چوب های تازه بریده شده تر هستند ورطوبت دارند و زود پوسیده می شوند برای ساخت وسایل مناسب نیستند به طریقی باید آب آنها گرفته و خشک شوند. این کار باید به صورت طبیعی در آفتاب و یا در کوره های مخصوص انجام می شود که روش مصنوعی بهتر است .

ج) بعد از تدریس :

1- ارزشیابی درس : با طرح سوالاتی از آموخته های دانش آموزان اطمینان کسب می کنیم :

 خشک کردن طبیعی چوب را توضیح دهید ؟

در کدام روش خشک کردن چوب ها ، قارچ ها و باکتری ها از بین می روند ؟

 2-رفع اشکالات :پاسخ ها را کامل کرده و اشکالات آنها را رفع می کنیم ؟

3- تعیین تکلیف : از دانش آموزان می خواهیم که چوب های خشک شده را در ساخت وسایلی مانند فاق و زبانه به کار برند تا استحکام و دوام آنها را نسبت به چوب های مرطوب ملاحظه کنند.برای ساخت این وسیله باید از ابزارهای  کارگاه نجاری مانند : گونیا ، سوهان ، اره و............ استفاده می کنند و نکات ایمنی را در استفاده از این ابزارها رعایت کنند .  

 

 

طرح روشن سازی طرز تلقی

 

(C.A.D)

 

  طرح درس روزانه کتاب : حرفه و فن

 

عنوان درس : بهداشت

 

موضوع درس : واکسیناسیون

 

هدف کلی : آشنا شدن دانش آموزان با واکسیناسیون و منافع آن

 

هدف جزئی : منظور معلم از آموزش این درس آن است که :

 

1- فراگیران با واکسیناسیون آشنا شوند .

 

2- واکسیناسیون به موقع و منظم را انجام دهند .

 

3- بیماری هایی که با واکسن پیشگیری می شوند را بشناسند .

 

هدف رفتاری : فراگیران در پایان درس قادر خواهند بود :

 

1- بیماری های که با واکسن پیشگیری می شوند را نام ببرند .( حیطه شناختی ـ دانش )

 

2- علائم برخی از بیماری ها را فهرست کنند ( حیطه شناختی ـ درک و فهم )

 

3- ضرورت واکسیناسیون را درک می کنند ( حیطه شناختی ـ درک و فهم )

 

موارد و وسایل کمک آموزشی :

 

برشورهای آموزشی ، بهداشتی ، عکس ها و تصاویر

 

روش تدریس :

 

طرز تلقی ـ نمایشی

 

 مراحل تدریس :

 

1- سلام و احوال پرسی ـ حضور و غیاب و جویا شدن علت غیبت غائبین ـ دقت در وضع جسمس و روانی دانش آموزان .

 

2- ارزشیابی از درس گذشته : به صورت پرسش و پاسخ یا توضیحی این کار را انجام می دهیم :مثلاً :

 

1- سلف چیست و کاربرد آن در مدارهای الکتریکی را بیان کنید .

 

2- قسمت های مختلف یک موتور الکتریکی و کار آنها را شرح دهید .

 

3- یک سیستم اصلی را در نظر گرفته و سیستم های فرعی آن را مشخص کنید .

 

ب) حین تدریس :

 

آمادگی و ایجاد انگیزه : با نشان دادن صفحه 38 نظرات دانش آموزان را می پرسیم .

 

معرفی درس جدید : بچه ها در شکل می بینید که که عوامل بیماری زای فراوانی وجود دارند که می توانند فرد را بیمار کنند اما با واکسیناسیون می توانیم دربرابر این بیماری ها مقابله کنیم .

 

ارائه درس : در این روش ابتدا هر فراگیر به صورت فردی جمله ای می سازد که طرز تلقی اش را نسبت به یک موضوع منتخب توصیف کند . این پرسشنامه می تواند به صورت زیر باشد .

 

دانش آموزان عزیز لطفاً در جای خالی در ظر گرفته شده خود را بنویسید . این جمله بیانگر نظر

 

 شما درباره موضوع مورد نظر باشد :

 

1- واکسن دارویی است که ..........................................

 

2- اگر واکسن نزنیم .....................................................

 

3- در بیمارهای واگیردار ............................................

 

4- بیماری هایی که با واکسن قابل پیشگیری اند عبارتند از .......................

 

پس از اینکه افراد به صورت فردی به این سوالات پاسخ دادند و نظر خود را نوشته اند           پرسشنامه ای چند گزینه ای در مورد همان سوالات به فراگیر داده می شود و از آنها خواسته    می شود تا همه گزینه را بخوانند و آنها را رتبه بندی کنند مثلاً اگر سوالی چهار گزینه ای دارد فرد باید جلوی گزینه ای که شدیداً به عنوان شاخص طرز تلقی قبول دارد عدد 4 و بعد گزینه های باقیمانده را به ترتیب نزولی شماره گذاری کند بنابراین عدد 1 گزینه ای است که او شدیداً آن را رد می کند اگر فرد نظر دیگری دارد می تواند در قسمت زیرین هر سوالی ( ه) توضیح دهد . مثلاً :

 

1- واکسن دارویی است که :

 

أ- هنگام بیماری ها مصرف می کنیم .             ب ـ برای بیماری های واگیر دار مصرف می شوند

 

ج ـ قبل از بیماری استفاده می شوند               د ـ ممکن است خوراکی یا تزریقی باشد

 

2- اگر واکسن نزنیم :

 

أ- بیماری می شویم            ب ـ می میریم          ج ـ به بیماری های واگیر دار مبتلا می شویم .     د ـ سلامتان به خطر می افتد

 

3- در بیماری های واگیر دار :

 

أ ـ عامل بیماری زا منتقل می شود      ب ـ عامل بیماری زا از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود ج ـ عامل بیماری زا میکروب یا ویروس است .     د ـ

 

4ـ بیماری هایی که با واکسن قابل پیشگیری اند عبارتند از :

 

أ ـ بیماری های واگیر دار            ب ـ ایدز           ج ـ هپاتیت       د ـ سرخک

 

سپس تیم ها گرد هم می آیند تا همان گزینه ها را  رتبه بندی کنند تیم سعی می کند به یک       رتبه بندی مورد توافق برسد بنابراین اعضا تشویق می شوند که استدلال منطقی خویش را برای    رتبه بندی بیان کنند ، استدلال دیگران را مورد سوال قرار دهند و سعی کنند تا بقیه را وادار کنند تا با ایشان موافقت کنند . به اعضای گروه گفته می شود هر یک از گزینه های این مورد را به بحث بگذارید و به عنوان یک تیم تصمیم بگیرید و همان رتبه بندی نزولی را اعمال کنید .

 

وقتی تمام تیم ها ، رتبه بندی و طرح ریزی هایشان را تکمیل کردند ، نماینده ای از هر تیم ، رتبه بندی تیمش را به کل گروه ها گزارش می دهد و گروه ها از نظرات یگدیگر مطلع می شوند اگر رتبه بندیها با یکدیگر مطابقت نکند گروه باید در مورد دلایل اختلاف نظرات تحقیق کند و در آخر به یک نتیجه و توافق برسند .

 

جمع بندی و نتیجه گیری :

 

با توجه به پاسخ گزینه ها و رتبه بندی آنها جواب را کامل کرده و اشکالات و ایرادات را رفع     می کنیم بچه ها واکسن نوعی داروست که قبل از بیماری استفاده می شود تا ما به بیمار های    

 

 واگیر دار و خطرناک مبتلا نشویم واکسن میکروب زنده ضعیف شده یا کشته شده  یا سم ضعیف شده میکروب است که به صورت خوراکی یا تزریقی استفاده می شود .

 

تعیین تکلیف و اختتام : از فراگیران می خواهیم که نقاب بیماری های مختلف را تهیه کرده ( مثلاً نقاب بیماری سرخک باید دانه های قرمز روی پوست داشته باشد ) و در کلاس در مورد بیماری ها روش انتقال بیماری یشگیری و در مان آنها نمایش دهند .

روش تدریس قضاوت عملکرد

 

اهداف جزئی

الف:حیطه شناختی:

¨     دانش آموزان با مشخصات فنی ترانزیستور آشنا می شوند.

¨     دانش آموزان با مشخصات فنی خازن آشنا می شوند.

ب:حیطه عاطفی:دانش آموزان به

¨     ساخت مدار چشمک زن علاقه نشان می دهند.

¨     به ارزیابی کار همدیگر  علاقمند می شوند.

ج:حیطه روانی-حرکتی :دانش آموزان

¨     فرصت دست ورزی جهت کسب مهارت های عملی را پیدا می کنند.

¨     مدار چشمک زن را به صورت عملی می بندند.

 


 

 

اهداف رفتاری

الف:حیطه شناختی:دانش آموزان در پایان فعالیت های آموزشی کلاس:

¨    نحوه تشخیص پایه های ترانزیستور به کمک مالتی متر را توضیح می دهند.

¨     نقش هر قطعه در مدار چشمک زن را شرح می دهند.

¨    5 مورد ازشرایط لازم برای بستن یک مدار چشمک زن استاندارد را می نویسند.

ب:حیطه عاطفی:دانش آموزان در پایان فعالیت های آموزشی کلاس با طرح سوال هایی از معلم:

¨     به ساخت مدار چشمک زن علاقه نشان می دهند.

¨     نسبت به تحصیل در رشته الکترونیک علاقه نشان می دهند.

ج:حیطه روانی-حرکتی:دانش آموزان در هنگام فعالیت های آموزشی درکارگاه :

¨    پایه های ترانزیستوررا به کمک مالتی متر دیجیتالی یا شکل های کتاب درسی مشخص می کنند .

¨     قطعات مدار چشمک زن  را روی برد قرار می دهند.

¨     قطعات مدار را با سیم به هم وصل می کنند.

¨     مدار را آزمایش می کنند.

رفتار ورودی

دانش آموزان پایه سوم راهنمائی تا کنون با موارد زیر آشنا شده اند:با مشخصات ، نحوه کار و تشخیص پایه ها ترانزیستور آشنا شده اند .خازن،مقاومت،دیود نوری را فراگرفته اند ونحوه کار با بِرِدبُرْد را می دانند.

 

 

 

ب:طراحی اجرا

مراحل تدریس و انتخاب یا تنظیم محتوی

روشهای  تدریس

مواد ،وسایل و رسانه ها

فعالیت های دانش آموزان

فضا ومدل کلاس

نیروی انسانی

فرصت لازم به دقیقه

حضور وغیاب : نوشتن نام خدا و تاریخ روی تخته سلام و احوال پرسی حضور وغیاب و جویا شدن علت غیبت و دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان و تبریک یا تسلیت مناسبت ها بررسی تکالیف جلسه قبل و رفع اشکالات آنها.

دانش آموزان در جلسه قبل بصورت سه تیم چهارنفره تقسیم شده اند و در این جلسه معلم لازم نمی بیند مجدداً گروه های جدید تشکیل دهد.

سخنرانی

دفتر وحضور وغیاب گچ و تخته

حضور خود رادر کلاس اعلام می کنند.

تکالیف خود را ارائه می دهند

کارگاه -به شکل سه تیم چهار نفره پشت میز قرار گرفته اند به شکلی که بتوانند رسانه های استفاده شده برای آموزش را به خوبی ببینند.

معلم و شاگرد

10

 

ارزشیابی تشخیصی:به صورت گروهی سوال های زیر را روی برگه نوشته شده و به گروهها داده می شود.

1-نقش دیود در مدار روبرو چیست.

2-آزمایشی برای کاربرد خازن طراحی نمائید و مدار آنرا بکشید.

3-شمای فنی ترانزیستور را رسم کنید.

4- اگر پایه بیس وصل نباشد مدار روبرو می تواند کار کند ؟

 

پرسش و پاسخ

سوالات از قبل آماده وتکثیر شده است.

پاسخ به سوالات

مانند قبل

معلم و شاگرد

6

آمادگی و ایجاد انگیزه

نمایش چند اسلاید کامپیوتری که در تابلو های مختلف از مدار چشمک زن استفاده شده است.

توضیحی-نمایشی

کامپیوتر

توجه به فعالیت های کلاسی

مانند قبل

معلم و شاگرد

3

معرفی درس جدید(هدف کلی درس) وبیان هدف های رفتاری

توضیحی-نمایشی

تخته -سیاه گچ اسلاید کامپیوتری

توجه به فعالیت های کلاسی

 

معلم وشاگرد

4

ارائه تدریس:

الف:از هر گروه می خواهیم با توجه به مدار صفحه 33 کتاب مدار چشمک زن دو لامپ دیودی را روی صفحه بردبرد ببندد و با حرکت بین آنها بر نحوه کارشان نظارت می کنم.

مرحله اول قضاوت عملکرد

مالتی متر-قطعات کیت(مقاومت ده کیلو دو عدد خازن 47 میکرو فاراد دو عدد ترانزیستور 945 دو عدد منبع تغذیه یک دستگاه دیود نوری دو عدد کلید قطع ووصل

هر گروه با استفاده از وسایل مورد نیاز یک مدار چشمک زن  تهیه می کنند.

مانند قبل

معلم و شاگرد و متصدی کارگاه

10

ب:از دانش آموزان می خواهیم مدار های خود را کنار بگذارند و هر گروه حداقل پنج نکته که در هنگام ساخت مدار چشمک زن باید رعایت شود را بنویسند.

مرحله دوم قضاوت عملکرد

کاغذ- مداد

نکات را با همکاری گروه خود تهیه می کنند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

5

ج:نکات مورد نظر برای ساخت مدارکه از قبل تهیه شده که شامل موارد ذیل است در اختیار گروهها قرار می گیرد.

  1. 1.      مدار تهیه شده با نقشه کتاب انطباق داشته باشد.
  2. 2.     قطعات بکار رفته در مدار همان قطعات گفته شده در صفحه 33 کتاب باشد.
  3. 3.      زیبایی کار رعایت شده باشد.
  4. 4.      در زمان مشخص مدار کامل شده باشد.
  5. 5.      مدار به درستی کار کند.

مرحله سوم قضاوت عملکرد

کاغذ ومداد

از مطالعه نکات ارائه شده و مقایسه آن با نکاتی که خود مطرح کرده اند به یک مجموعه از نکات لازم می رسند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

3

د:به هر تیم یک نمونه عملکرد(مدار چشمک زن)برای ارزیابی داده می شود.

مرحله چهارم قضاوت عملکرد

مدار های چشمک زن تهیه شده توسط گروهها

اعضاء تیم به کمک یکدیگر وسیله ساخته شده را ارزیابی و نقاط ضعف احتمالی آن را یادداشت می کنند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

10

ه:مدار چشمک زن هر تیم به همراه نقدی که برای او انجام شده به او برگردانده می شود.

مرحله پنجم قضاوت عملکرد

نقد های نوشته شده و مدار های تهیه شده

هر گروه نقد در مورد کار انجام شده خود را که برای او صورت گرفته بلند می خواند دیگر اعضاء گروه به او کمک می کنند تا ارزش و محدویت های نقد خود را بفهمد و تجربیاتی برای بهبود عملکرد آینده اش کسب کند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

5

ج:طراحی ارزشیابی

 

مراحل تدریس و انتخاب یا تنظیم محتوی

روشهای  تدریس

مواد ،وسایل و رسانه ها

فعالیت های دانش آموزان

فضا ومدل کلاس

نیروی انسانی

فرصت لازم به دقیقه

 

ارزشیابی تکوینی :

به هر گروه مدار های چشمک زن که از قبل تهیه شده و در آن عیوبی از قبیل استفاده نادرست از پایه های ترانزیستور یا خازن یا دیود یا محل مقاومت ها وجود دارد داده می شود و از آنها می خواهم عیوب مدار را  شناسایی و رفع کنند.

سخنرانی معلم

مدار های معیوب

دقت می کنند و با استفاده از آنچه یاد گرفته اند سعی می کنند عیوب مدار راشناسایی و رفع کنند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

3

 

د:جمع بندی و ارائه تکلیف و فعالیت های تکمیلی

 

جمع بندی:از دانش آموزان می خواهم صفحه 33 کتاب را باز کنند و روش شناخت پایه های ترانزیستور،خازن ودیود نوری را بیان می کنند و همچنین چگونگی قرار گرفتن قطعات الکترونیکی در مدار چشمک زن را توضیح می دهند.

پرسش و پاسخ

و مشاهده

کتاب درسی –مالتی متر

دقت می کنند و به سوالات پاسخ می دهند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

4

 

تعیین تکلیف:از دانش آموزان می خواهم با توجه به آنچه یاد گرفتند مدار خبر کننده صوتی را ببندند. و با استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه مدرسه و کتابخانه عمومی  و یا اینترنت یک تحقیق در مورد نقش الکترونیک در زندگی امروزه تهیه کنند.

سخنرانی

قطعات مدار

یادداشت می کنند.

مانند قبل

معلم و شاگرد

1

 

حسن ختام:آرزوی موفقیت برای دانش آموزان

سخنرانی

-

گوش می دهند

مانند قبل

معلم و شاگرد

1

 

 

 

 

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران