آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٥ شهریور ۱۳٩٠

ارزشیابی پوشه کار حرفه وفن

 


فرم سنجش عملکرد دانش آموزان گروه             کلاس     

ردیف

                        سطح

عالی 10-9

خوب8-7

متوسط6-4

ضعیف4-1

نمره

معیار

1          

نظم پوشه(واحد بندی-توالی)

هر دسته بطور جداگانه در کاور مرتب شده است.

دسته ها مرتب شده و توالی دارند.

دسته ها مرتب اند، اما توالی ندارند

اوراق پراکنده دسته بندی شده اند.

 

2          

بررسی برگه های امتحانی(برگه و حل)

برگه ها و حل صحیح همه موجودند.

برگه ها هستند اما حل صحیح برخی از آنها نیست.

برخی برگه ها و برخی حل ها هستند.

تعداد برگه ها وحل ها بسیار کم است.

 

3          

بررسی تکالیف درسی-فردی

90درصد تکالیف محوله را انجام داده است

70درصدتکالیف محوله را انجام داده است

50درصد تکالیف محوله را انجام داده است

40درصد تکالیف محوله را انجام داده است

 

4          

خلاقیت (خودجوش-ابتکاری-سطحی)

در انجام تکالف اضافی و کار های خود جوش ،خلاقیت به خرج داده است.

در در انجام تکالیف اضافی تنها خلاقیت به خرج داده است.

در انجام برخی تکالیف کارهای ابتکاری انجام داده است.

تنها به انجام سطحی تکالیف اضافی اکتفا کرده است.

 

5          

لوح فشرده (تهیه ی نرم افزار)

برای حداقل پنج موضوع درسی نرم افزار تهیه کرده است.

برای سه تا چهار موضوع درسی نرم افزار تهیه کرده است.

برای یک تا دو موضوع درسی نرم افزار تهیه کرده است.

 نرم افزار تهیه نکرده است.

 

6          

گزارش کارگاه

تمام گزارش کارهای انجام داده را  ثبت نموده است.

60 تا80 درصد گزارش کارهای انجام داده را  ثبت نموده است.

30 تا50 درصد گزارش کارهای انجام داده را  ثبت نموده است.

زیر 30 درصد گزارش کارهای انجام داده را  ثبت نموده است.

 

7          

خودارزیابی(گزارش آنچه فهمیده)

دانش آموز گزارش کاملی از آن چه فهمیده و آنچه نفهمیده ارائه داده است.

دانش آموز ارائه ی خوبی از آن چه فهمیده و آنچه نفهمیده ارائه داده است.

دانش آموز ارائه ی متوسطی از آن چه فهمیده و آنچه نفهمیده ارائه داده است.

دانش آموز ارائه ی صحیحی از آن چه فهمیده و آنچه نفهمیده ارائه داده است.

 

8          

کار شب(مطالعه صحیح و خلاصه درس)

دانش آموز دقیق ،صحیح و کامل مطالعه کرده است.

دانش آموز صحیح و نه کامل مطالعه کرده است.

دانش آموز پراکنده مطالعه کرده است.

بسیار کم مطالعه کرده است و شواهد کافی برای نشان دادن مطالعه ندارد.

 

9          

گزارش فیلم-آموزش نرم افزار-بازدید

گزارش های کامل و صحیحی تهیه کرده است.

گزارش های  مناسبی تهیه کرده است.

گزارش های مختصری تهیه کرده است.

گزارشی در حد چند خط ارائه نموده است.

 

10       

طرح تحقیق

طبق اصول تحقیق بصورت کامل تهیه شده است.

اصول تحقیق را رعایت کرده است.

بعضی از قسمت ها را خوب تهیه کرده است

تنها مطالبی جمع آوری نموده است.

 

11       

زیبایی  پوشه کار(جلد-تصاویر واحد ها)

پوشه مناسب،برچسب مشخصات،پوستر اول پوشه،اشکال مناسب با هر واحد وجود دارد.

پوشه مناسب،برچسب مشخصات،اشکال مناسب با هر واحد وجود دارد.

پوشه مناسب،برچسب مشخصات دارد.

فقط پوشه مناسب دارد

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران