آموزش حرفه و فن
مطالبی مفید و دانستنی هایی فراتر از کتاب های درسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی خزائی - ٥ شهریور ۱۳٩٠
اصول آزمون سازی عبارتند از : ...................

 

ملاکهای علمی و محتوائی اصول آزمون سازی

1

به نحو مطلوب از انواع سوالات استفاده شده است.

2

سوالات همنوع پشت سرهم قرار گرفته اند.

3

سوالات دستور کار لازم را دارند.

4

سوالات از آسان به مشکل تنظیم شده است.

5

بارم هدف آموزشی و جواب مورد انتظار تناسب دارد.

6

در طرح سوالات بودجه بندی کتاب رعایت شده است.

7

سوالات مطالب مهم و مشخص را می سنجد.

8

هر سوال تنها یک هدف آموزشی را اندازه  می گیرد.

9

متن وجواب یک سوال به هیچ وجه پاسخ سوالهای دیگر نیست.

10

سوالات مستقل از هم طرح شد ه ا ند.

11

در نوشتن سوالات نکات انشائی و دستوری رعایت شد ه است.

12

گزینه ها در سو الات چند گزینه ای متجانس وپذیرفتنی هستند.

13

سوالات کامل کردنی وچند گزینه ای فقط یک جواب صحیح دارند.

14

از شواهد هدایت کننده در سوالات خود داری شده است.

15

برای پاسخ گوئی به سوالات انشائی دامنه وحدودی تعیین شده است.

16

از دادن حق انتخاب سوال اجتناب شده است.

17

از سوالهای گمراه کننده پرهیز شده است.

18

سوالات متناسب با مفاهیم کتاب طرح شده است.

19

سنجش از سطوح مختلف هدفها صورت گرفته است.

20

سوالات با عبارت دقیق ،روشن وبدون ابهام طرح شده است.

معیارهای رعایت اصول نگارشی

 

مشخصات ظاهری سوال

امتیازهرعامل

امتیازمکتسبه

درصد

1

مشخصات سربرگ به طورکامل نوشته شده است.

4

 

 

2

سوالات خوب وخوانا نوشته شده است.

4

 

 

3

کیفیت تکثیر سوالات مناسب است.

4

 

 

4

فاصله وفضای کافی بین سوالات برای نوشتن پاسخ درنظر گرفته شده است.

4

 

 

5

وقت تعیین شده با آزمون تناسب دارد.

4

 

 

رعایت سطوح شش گانه حیطه شناختی در طراحی سؤالات آزمون

این نمره در درس حرفه وفن از  8 نمره کتبی به صورت زیر می باشد:

دانش 5/1 ،درک وفهم 5/2و کاربرد 4نمره

علی خزائی
دبیر حرفه و فن مدرسه راهنمایی ابوریحان بیرونی - سرگروه حرفه و فن و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع راهنمایی شهرستان اسدآباد
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


تماس با ما

.

.

.

.

مشاهده جدول کامل ليگ برتر ايران