مواد غذایی انرژی زا و رشد و ترمیم دهنده سلول ها

Protein   پروتئین   

ترکیب ازت دار بسیار پیچیده با وزن مولکولیسنگین است که در تمام نسوج گیاهی و حیوانی یافت می شود. پروتئین از اسیدهای آمینهتشکیل شده و برای رشد و ترمیم نسوج بدن لازم است

انسولین

 در حقیقت کلیدی است که قفل سلولها را برای ورودگلوکز (قند) باز می کند و وجودش در بدن حیاتی است

( الیافگیاهی )   Fiberفایبر

فقط در غذاهای گیاهی (میوه ها، سبزیجات،حبوبات، دانه های گیاهی) یافت می شوند و از ترکیبات سلولزی، پکتین، لیگینین وبوجود آمده است و به دو گروه،آنانی که در آب حل می شوند و آنانی که حل نمی شوند دسته بندی می گردند. بدن ماروزانه حداقل احتیاج به 25 تا 30 گرم مواد فایبردار دارد

کلسترول Cholesterol

فرمول آن C27H45OH  است و ترکیب پیچیده ای از کربن، ئیدروژن و اکسیژن است. کلسترول مادة متبلوری از جنس چربیها است که در مغز، اعصاب، کبد، خون و صفرا یافت می شود. در آب نامحلول است و ممکن است به صورت سنگ صفرا در کیسة صفرا یا به صورت آزاد در جدار شریانها متبلور شود.

                در متابولیسم (میزان معین آن) نقش مهمی دارد و با فعال کردن آن می توان ویتامین D تهیه کرد. بیشتر سبزیها و میوه ها، فاقد کلسترول بد که بنام LDL (لیپو پروتئین رقیق) معروف است می باشند و در عوض سبزیها و میوه ها دارای کلسترول خوب که بنام HDL (لیپو پروتئین غلیظ) می چسبد و در حقیقت کار آنها حمل و نقل مولکولهای کلسترول در جریان گردش خون است. اگر سطح کلسترول یک فرد بالا باشد ولی HDL او هم به همان نسبت زیاد باشد در مخاطره نیست.

چربی FAT 

چربی ها گروهی از موا مغذی آلی هستند و سازندة آنها لسترهای گلیسیریل و اسیدهای چرب می باشند. چربی ها در « اتر» محلول و در « آب» نامحلولند.

                هر گرم چربی 5/9 کالری انرژی تولید می کند. ویتامینهای محلول در چربی ویتامین ED – A و K هستند.

 پی تو کیمیکال Phytochemical

 ریشه این کلمه یونانی است به معنی
« گیاهان … و آن مواد شیمیایی خامی هستند که در گیاهان (میوه ها و سبزیها) همراه با مواد سلولزی (فایبر) آنها کمک شایانی برای مقابله با بیماریهای مختلف در بدن انسان می کنند. آنان می توانند با کمک به عملکرد آنزیمهای خاص و یا تولید مواد خاص در بدن به سیستم ایمنی بدن کمک رسانند. بیشتر از 900 نوع از این مواد یافت شده است.

 هیدرات کربن « کربو هیدرات» Carbohydrate 

 یک ترکیب آلی دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن که در طبیعت در گیاهان زیر اثر نور خورشید ساخته می شود.

  کربوهیدراتها مولد حرارت بوده و شامل نشاسته ها و قندها و سلولز هستند و منبع انرژی تغذیه ای می باشند.

/ 0 نظر / 37 بازدید