جوشکاری در زیر آب

جوشکاری در زیر آب

مقدمه:

بیش از یک صدسال است که قوس الکتریکی در جهان شناخته شده و بکار گرفته می شود. اما اولینجوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد- در آن زمان یک کارخانه کشتیسازی برای آب بند کردن نشت های موجود در پرچ های زیر کشتی که در آب واقع شده بود ازجوشکاری زیر آبی بهره گرفت. در کارهای تولیدی که در زیر آب انجام می پذیرد، جوشکاریزیر آبی یک ابزار مهم و کلیدی به شمار می آید. در سال 1946 الکترود های ضد آب ویژهای توسط وان در ویلیجن1 در هلند توسعه یافت. سازه های فرا ساحلی از قبیل دکل هایحفاری چاه های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه ای که در آب ها احداث می شوند، درسالهای اخیر به طرز چشمگیری در حال افزایش اند. بعضی از این سازه ها نواقصی را درعناصر تشکیل دهنده اش و یا حوادث غیر مترقبه از قبیل طوفان تجربه خواهند کرد. دراین میان هرگونه روش بازسازی و مرمت در این گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاریزیر آبی است.

جوشکاری زیر آب از زمان جنگ جهانی دوم هنگامی که کشتی های خسارت دیده باید سریعاً در آب تعمیر می شدند به وجود آمد. بیرون آوردن کشتی برای تعمیر کردن آن، هم اکنون هم بسیار هزینه بر است و صرفه اقتصادی ندارد.
شاید بسیاری از مردم جوشکاری زیر آب را بسیار عجیب می پندارند چون ماهیت آن را از آتش می دانند. ولی جوشکاری ماهیت قوس الکتریکی دارد و روشن شدن آن زیر آب کار عجیبی نیست. برای جوشکاری در خشکی، هوا یونیزاسیون می شود و در آب، بخار آب یونیزاسیون می شود.

طبقه بندی:

جوشکاری زیر آبی را می توان در دو دستهطبقه بندی کرد:

1.
جوشکاری مرطوب

2.
جوشکاری خشک

در روشجوشکاری مرطوب، عملیات جوشکاری در زیر آب اجرا شده و مستقیماً با محیط مرطوب سروکار دارد. اثرات منفی جوشکاری مرطوب عبارتنداز ترک خوردگی هیدروژنی، افت شدید دما که باعث تغییرات ساختاری و متالورژیکی می شود و همچنین اکسیژن با عناصر آلیاژی ترکیب می شود و اکسید این آلیاژها در آب حل می شوند.
 جوشکاری خشک در یک اتاقک در داخل آب انجام می گیرد و داخل اتاقک هوای فشرده وجود دارد که فشار داخل و خارج اتاقک را بالانس می کند. اتاقک ها را دو تکه می سازند و داخل آب، و روی قطعه مورد نظر دو تکه را به هم وصل می کنند. یک لوله رابط بین کشتی و اتاقک است و وسایل مورد نیاز را به وسیله این لوله به اتاقک می فرستند. این روش برای اولین بار در آمریکا انجام گرفت اما چون بسیار پرهزینه و وقت گیر است دانشمندان سعی می کنند مشکلات جوشکاری مرطوب را حل کنند چون سریعتر و ارزانتر است.


×
جوشکاری مرطوب:

نام جوشکاری مرطوب حاکی از آن است که جوشکاریکه در زیر آب صورت می پذیرد، مستقیماً در معرض محیط مرطوب قرار دارد. در این روش ازجوشکاری از نوعی الکترود ویژه استفاده می شود و جوشکاری به صورت دستی درست مانندهمان جوشکاری که در فضای بیرون آب انجام می شود، صورت می گیرد. آزادی عملی کهجوشکار در حین جوش کاری از این روش دارد، جوشکاری مرطوب را موثر تر و به روشی کاراو از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه کرده است. تامین کننده نیرویجوشکاری روی سطحمستقر شده است و توسط کابل ها و شیلنگ ها به غواص یا جوشکار متصل می شود.

درجوشکاری مرطوب MMAجوشکاری قوس فلزی دستی2 دو مشخصه زیر بکار گرفته میشود:

تامین کننده نیرو: dc

قطبیت: قطبیت منفی

×
جوشکاری بیشفشار4(جوشکاری خشک)
جوشکاری بیش فشار در اتاقک های پلمپ شده در اطراف سازهیا قطعه ای که می خواهد جوشکاری شود، استفاده می شود. این اتاقک در یک فشار معمولیپر از گاز می شود (که معمولاً از هلیوم حاوی نیم بار5 اکسیژن است). این جایگاه رویخطوط لوله قرار گرفته و با هوایی مخلوط از هلیو و اکسیژن که قابل تنفس باشد پر شدهو در فشاری که جوشکاری آنجا صورت می پذیرد و یا فشاری بیشتر از آن اجرا می شود. دراین روش در اتصالات جوش بسیار با کیفیتی ایجاد می شود به طوری که با اشعه ایکس ودیگر تجهیزات لازم ایجاد می شود. فرایند جوشکاری قوس گاز تنگستن در این قسمت بکارگرفته خواهد شد. محوطه زیر جایگاه در معرض آب قرار دارد. بنابراین جوشکاری در محلخشکی صورت گرفته ولی در فشار هیدرو استاتیکی آب دریا که در محیط مجاور آن قراردارد.

/ 0 نظر / 115 بازدید