# کشاورزی_و_باغبانی

جنگل و انواع ان

جنگل  جنگل و انواع آن   جنگلمنطقهوسیعیپوشیدهازدرختان،درختچههاوگونههایعلفیاستکههمراهباجانورانوحشینوعیاشتراکحیاتیگیاهیوجانوریراتشکیلدادهوتحتتاثیرعواملاقلیمیوخاکیقادراستتعادلطبیعیخودراحفظکند. با در نظر گرفتن ‌پوشش‌ گیاهی‌، جنگل‌ به ‌جایی ‌اطلاق ‌می‌شود که‌ حداقل‌ دارای‌250 اصله‌ درخت ‌و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 333 بازدید