ماهی آمور

ماهی آمور

  

ماهیآموریاکپور علف‌خوار، در اغلب حوضه‌های آبریز پراکنش دارد. ماهی آمور شباهت زیادی بهماهی سفید خزر دارد به طوری که آن را سفید پرورشی می‌نامند.

 

 

تن‌شناسی

بیشینهی درازا و وزن در این ماهی به ترتیب ۱۰۰ سانتی متر و ۳۲ کیلوگرممی‌باشد(میانگین ۵۷ سانتی متر و ۶/۳ کیلوگرم) و دارای دندان حلقی با فرمول۴٫۲-۲٫۴یا ۵٫۲-۲٫۴ می‌باشد. بدن این ماهی گرد و فلس‌های متراکمی دارد. باله پشتی گرد و خط جانبی کاملی دارد. ابتدای قاعده باله پشتی اندکی درجلوی قائمه باله لگنی قرار دارد.خارهای آبششی کوتاه و به تعداد ۱۲ عدددارد. عمدتاً از گیاهان آبزی تغذیه می‌کند. البته سخت‌پوستان و نوزادپشه‌های دریاچه )شیرونومیده( را نیز مصرف می‌کند. تعداد تخم‌ها تا ۱ میلیون عدد نیز می‌رسد. نسبت بهماهی کپور معمولی      باله پشتی کوتاهتری دارد. تفاوت آن با ماهی کپور سیاه، دردندان‌های حلقی است. دندان حلقی در آمور از نوع شانه‌ای و در کپور سیاه ازنوع آسیایی است.

ماهی آمور دارای سر مسطح است ولی ماهی سفید سر برآمده دارد. رنگ بدن درماهی آمور، نقره‌ای واضح و در ماهی سفید نقره‌ای محو است. تفاوت دیگر ایندو در دندان‌های حلقی است که فرمول دندان حلقی در ماهی سفید ۵-۶ می‌باشد.

 

 

ویژگی‌ها

ماهی آمور جزء کپور ماهیان چینی می‌باشد و در سیستم پرورشی توام همراه باکپور معمولی، کپور نقره‌ای )فیتوفاگ( وکپور سرگنده،پرورش می‌یابد. این ماهی در زادگاه اصلی خود در چین، در رودخانه‌هایسیلابی با آب گل آلوده و بستر پوشیده از سنگریزه به صورت دسته جمعی    تخمریزی می‌کند.تخم ریزی آن در دمای ۲۳-۲۱ درجه سانتی گراد صورت می‌گیرد. تعداد تخم‌ها ۲۰۰-۵۰۰ هزار عدد بوده و به قطر 5/0-2/1 میلی متر می‌باشند. شرایط لازم برای به وجود آمدن لاروها، غوطه‌وری تخم‌ها می‌باشد که دررودخانه‌های طبیعی در فصل سیلابی چنین شرایطی فراهم می‌گردد. ماهیان نر درزادگاه اصلی خود در ۶-۴ سالگی و ماده‌ها در  ۷-۶ سالگی بالغ می‌شوند. اینماهی دارای ارزششیلاتی می‌باشد.

 

 

ماهیان گرم‌آبی

از ویژگی های بارز این دسته از ماهیان پذیرش شرایط گرماست. این گروه از ماهیان که به عنوان ماهیان چینی قلمداد می شوند در دمای 18 درجه به بالا خوب تغذیه ، رشد و تکثیرمی‌کنند.بهترین شرایط رشد آنها 28 ـ 25 درجه است در دمای کمتر از 18 درجه تغذیه می‌کنند اما در دمای 12 درجه سانتیگراد تبدیل غذا به گوشت در آن تنزل می‌یابد و در 7 درجه سانتیگراد تغذیه نمی‌کنند و در 4 درجه سانتیگراد به خواب زمستانه فرو می‌روند . به طور کلی سردسته ماهیان پرورشی گرم‌آبی کپورماهیان هستند . آنها بزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین می‌باشند و 90% ماهیان آب شیرین به این خانواده تعلق دارد که حدود 200 جنس دارند.

مهمترین گونه‌های پرورشی آنها به قرار ذیل است :

الف) کپور ماهیان چینی شامل کپور نقره‌ای ، آمور ،کپور معمولی ، کپور سرگنده

ب)‌ کپور ماهیان هندی شامل کاتلا ، روهو ، بریکال کالباسو

ج)کپورسیاه ، لای ماهی

د)خامه ماهی و کفال و غیره نیز از ماهیان پرورشی می‌باشند.

 

برخی از جنس‌ها و گونه‌هایی که در ایران یافت می‌شوند :

جنس : Carassius گونه: C.auratus نام محلی: سیم کپور - نام فارسی: کاراس

جنس: Abramis گونه: A.brama orientalis نام محلی: سیم برگ - نام فارسی: سیم

جنس: Aspius گونه: A.aspius نام محلی: ماش - نام فارسی: ماش‌ماهی

جنس: Barbus گونه: B.mursa نام محلی: قره بالیخ - نام فارسی: باربوس

جنس: Varicorhinus گونه: V.Dapoeta نام محلی: زردپر

جنس: Cyprinus گونه: C.carpio نام محلی: کپور - نام فارسی: کپور معمولی

جنس: Ctenopharyngoden گونه: C.idella نام فارسی: کپور علفخوار (آمور)

جنس : Hypophthalmichthys گونه: H.molitrix نام محلی: آزاد - نام فارسی: کپور نقره‌ای (فیتوفاگ)

جنس : Aristiehthys گونه: A.nobilis نام محلی: سرگنده - نام فارسی: سرگنده

 

 

 

ماهی کپور

انواع گونه های کپور ماهیان:

1-کپور معمولی   2- کپور نقره ای    3- کپورسرگنده    4-کپور علفخوار

 

1) کپور معمولی :

سرسلسله خانواده کپور ماهیان می‌باشد . اسم علمی انcyprinus caprio ونام لاتین آن common carp می‌باشد . مبدا پیدایش این ماهی را حوزه دریای سیاه می دانند. این ماهی در ایام کهن از آسیای مرکزی به چین و نواحی شرقی ژاپن و سپس به تمامی نقاط کره زمین معرفی شده و امروزه بصورت گسترده پرورش داده می‌شود. امروزه 35 ـ 25 درصد تولیدات ماهیان گرم‌آبی را به خود اختصاص داده است.

ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به طور کلیکف زی خوارمی باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانکتونهای جانوری تغذیهمی نمایند ولی به تدریج به تغذیه جانوران      کف زی می پردازد غذای طبیعی این ماهی لاروحشرات ، نرم تنان کف زی و در اواخرسال دوم پرورش (پائیز) مقداری غذای گیاهی نیز مصرفمی نمایند.

این ماهی از غذای دستی شامل سبوسها ، غلات وکنجاله ها نیز به آسانی استقبال می کند و به ماهی اهلی شده معروف است و در آبهایشیرین و نسبتا گرم زندگی می کند در مناطق معتدله در سن دو سالگی به بلوغ جنسی میرسد و در شرایط مناسب تغذیه ای در این سن به وزن 1 الی 5/1 کیلو گرم می رسد .

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازاء هرکیلو گرم وزن ماهی ماده) 100000 الی 200000 عدد است و هر کیلو گرم تخم این ماهی به700000 الی 1000000 عدد بالغ می گردد.

زمان تخم ریزی در بهار و اوایل تابستان است ،تخم ریزی به صورت دسته جمعی و در سنین و اندازه های مختلف صورت می گیرد . جایگاهتخم ریزی طبیعی این ماهی ها در زمین های تازه به زیر آب رفته و پوشیده از بسترهایگیاهی است .

 

تولید مثل :

این ماهی در سن (۴- ۳) سالگی به بلوغ جنسی می رسد .تخم ریزی آندر مناطق عمق رودخانه با جریان آبی کند در ماههای اردیبهشت تا نیمهدوم خرداد ماه  ودرآب با دمای( c ۲۰-۱۸( انجام می گیرد .قطر تخمها (16/1) mm و هم آوری مطلق (۳۰۰- ۲۰۰) هزار عدد می باشد. تخم این ماهی شفاف و چسبناکمی باشد .

 

تخم ها چسبنده اند و ثابت در مناطق تخم ریزیقرار می گیرند . مدت خارج شدن لارو از تخمها 4-3 روز به طول می انجامد. در دمای18-22 درجه سانتی گراد اندازه لاروها در بدو شروع تغذیه 7-6 میلی متر است .

بدلیل رشد سریع ، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیهو نگهداری بصورت متراکم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیائیآب از جمله مهمترین ماهیان پرورشی جهان است در سال 1990 میلادی از کل تولید ماهیانپرورشی جهان که بالغ بر000/338/8 تن بوده ماهی کپور معمولی 726/112/1 تن را به خوداختصاص داده است.

 

 

 

مشخصات کلی :

 بدن تقریبا پهن است ،روی پوزه ماهی در دو طرف دو جفت سبیلک قرار دارد ، بدن پوشیده از فلس و به رنگ طلایی است ، کپور معمولی در 8 ـ 6 هفته اول عمر خود عمدتا از جانوران بسیار ریز داخل شن تغذیه می‌کند و به تدریج رژیم تغذیه‌ای آنها از مصرف جانوران ریز به گیاهان،  کرم ها، نوزادان حشرات و نرم تنان و غیره تبدیل می‌گردد. ولی بهر صورت تغذیه از جانوران کف استخر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ماهی کپور از خوردن فضولات حیوانی و گیاهی حتی لاشه حیوانات هم روی گردان نیست.

تخم و نوزاد ماهیانی که تخم‌ریزی آنها زودتر صورت می‌گیرد را نیز می خورد
ماهی کپور در درجه حرارت22ـ18 درجه سانتیگراد تخم‌ریزی می‌کند در حالی که ماهی کپور نقره‌ای ، آمور ، سرگنده در درجه حرارت های بالاتر از 22 درجه سانتیگراد تخم ریزی کرده بنابراین لاروهای این ماهیان غذای مناسبی برای ماهی کپور محسوب می‌شود بنابراین ماهی کپور یک ماهی همه چیز خوار است. اگر در استخرهای لجنی پرورش یابد گوشتش تا اندازه‌ای طعم لجن می‌گیرد ولی کافی است ماهی صید شده را مدت کمی در آب جاری تمیز قرار داده تا طعم لجن مرتفع گردد.

باله ها : باله پشتی و مغربی این ماهی دارای یک شعاع سخت مفرس می باشد وهمچنین باله پشتی دارای (۳ ۴-) شعاع سخت و (۲۱ -۱۶) شعاع نرم و باله مخرجیدارای (۳) شعاع سخت و (۵ -۶) شعاع نر می باشد .

فلس :  نوع فلس در این ماهی سیکلوئیدی وتعداد آن بر روی خط جانبی (۴۰ ، ۳۳( فلس ودر بالا و پایین خط جانبی (۴۰ ، ۳۳) فلس می باشد.

طول :  بیشینه ۱۵۰cmو وزن آنkg  13و طول استاندارد آنcm ۴۶و میانگین طول آن cm ۳۸و میانگین وزن ماهیgr ۱۳۰۰می باشد .

 

پراکنش :

این ماهی در گستره های تالاب انزلی و رودخانه های خروجی ورودی آن ودر سراسر رودخانه سفید رود سرشانه قزل اوزن یافت می شود .


کپور علفخوار (‌ آمور ) :

اسم علمی آن Clenopharyngodon idella است . نام لاتین آن Grass Carp می‌باشد . این ماهی اولین بار در ایران در سال 1346 از شوروی خریداری شد . و هدف از خرید آن کنترل رشد گیاهان تالاب انزلی بود . بعدا مولدین آن توسط شرکت دامپروی سفید‌رود از کشور رومانی به ایران وارد شد و از آن به بعد تکثیر و پرورش دردامپروی سفید‌رود و دیگر مراکز شیلاتی و سپس در مزارع تکثیر بخش خصوصی اقدام شد.

این ماهی در بدو امر از پلانکتونهای جانوری وسپس گیاهی و جلبکهای ریسه ای تغذیه کرده و بصورت مرور گیاهان آلی نیز استفاده میکند .

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین(رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع و امکانعلوفه زدایی کانالها و رودخانه ها بصورت بیو لوژیک در تمامی جهان پخش و انتشاریافته است .

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن 3-2سالگی و ماهی ماده در سن4-3 سالگی بالغ    می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوبوزن این ماهی به 3 الی 4 کیلوگرم می رسد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هرکیلوگرم وزن ماهی ماده) 60،000 الی 80،000 عدد است و تعداد تخم به ازای هر کیلوگرموزن تخم 9/0 تا 1/1 میلیون عدد است.

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی ودر آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و پس از خروج از بدنماهی 5-4 برابر به قطرشان افزوده می شود و در آب شناور خواهند بود.

خروج لارو از تخمها پس از 5/1 تا 2 روز صورتمی گیرد و لارو ها پس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی آمور به دلیل مرغوبیت گوشت ، رشد سریع،امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه با علوفه دستی از جمله ماهیان پرورشی صدرنشین محسوب میشود. در سال 1990 میلادی از کل تولید جهان 000/338/8 تن ماهی پرورشی 050/047/1 تنمتعلق به ماهی آمور بوده است.

 

 

 

 


مشخصات ظاهری :

سرش دراز و کشیده ، باله های پشتی نا پیوسته ، فلس‌های گرد و درشت و متمایل به رنگ زرد هستند . لارو ماهی آمور از لحاظ غذایی در طول 2 تا 3 روزاول زندگی خود وابسته به محتویات کیسه زرد است و بعد از 3 روز که طولش به 5/7 میلیمتر و طول روده‌اش به 55 تا 60 درصد طول بدنش می‌رسد شروع به تغذیه از جانوران بسیار ریز داخل استخر می‌نماید . بهترین و مناسب‌ترین جانوران مورد تغذیه روتیفرها هستند که اندازه آنها به اندازه دهان لارو است .

البته باید همزمان با غذای طبیعی غذای دستی نیز برای تغذیه لاروها استفاده نمود. بعد از اینکه طول لارو به 30 ـ 20 میلیمتر و طول روده‌اش به 130 ـ 110 درصد طول بدن رسید بچه ماهی نورس آمور تغذیه از برگهای باریک گیاهان را آغاز می‌کنند با رشد ماهی میزان جانوران در رژیم غذایی ماهی بتدریج کاسته می‌شود . طول روده بچه ماهی برای خرد کردن گیاهان بخوبی رشد یافته و از برگ‌های جوان و باریک آبی و همچنین از گیاهان خشک مانند شبدر، یونجه می‌توانند تغذیه کنند . بچه ماهی آمور باطول بیش از 15 سانتیمتر روده‌ای کاملا توسعه یافته دارد و طول آن 260ـ 230 درصد طول بدن ماهی است. در این شرایط ماهی آمور به راحتی از بیشتر گیاهان مناسب تغذیه می‌نماید در سال دوم زندگی جیره غذایی ماهی حداقل باید 40 درصد وزن ماهی در نظر گرفته شود . زیرا ماهی آمور در شرایط محیطی مناسب می‌تواند 70ـ40 درصد وزن بدن خود علوفه مصرف ‌نماید. طبق آزمایش‌های انجام شده ضریب تبدیل در ماهی آمور 30 درصد خواهد بود یعنی به ازاء مصرف30 کیلوگرم علوفه ماهی آمور یک کیلوگرم اضافه رشد خواهد داشت.

 

  

کپور نقره‌ای( ماهی فیتوفاک) :

اسم علمی آن Hypophthalmi chthys molitrix است و انگلیسی‌ها با آن silver carp می‌گویند. از آنجا که این ماهی از گیاهان بسیار ریز گیاهی (‌ ریزشناورها ) تغذیه می‌کند و تولید این تک سلولی ها با بارور کردن استخرها توسط کودهای آلی صورت می‌پذیرد پرورش و تولید این ماهی بسیار مقرون به صرفه است . با تولید ارزان آن ، حداقل 50در صداستخرها زیر کشت این گونه می‌رود.

این ماهی ها بطور کلی از پلانگتونهای گیاهی(گیاهان میکروسکپی) تغذیه می نماید . در بدو امر از پلانکتونهای جانوری نیز تغذیهمی کند .

جایگاه اصلی این ماهی در سیبری و چین(رودخانه آمور) می باشد ولی بدلیل رشد سریع، زندگی گله پذیری، امکان تکثیر مصنوعی وکیفیت مطلوب گوشت بعنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر وپرورش داده می شود.

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن دوسالگی و ماهی ماده در سن سه سالگی بالغ می شود و در این سن و در شرایط تغذیه مطلوبوزن این ماهی 3-2 کیلوگرم خواهد شد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هرکیلوگرم وزن ماهی ماده) 60،000 الی 80،000 عدد است و تعدادتخم به ازای هر کیلوگرموزن تخم 800،000 تا 900،000 می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی ودر آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و شناور هستند . تخمها پس از خارج شدن از بدن ماهی آب جذب کرده و به 5-4 برابر وزن خود می رسند (بهقطر 7/3 الی 3/5 میلی متر) لارو ها بعد از 5/1 الی 2 روز از تخم خارج می شوند و پساز 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی فیتوفاگ بدلیل مرغوبیت گوشت، زندگی گلهپذیری امکان تکثیر طبیعی و ... از کل تولید ماهیان پرورشی جهان 000/338/8 تن است 262/515/1تن را در سال 1990 میلادی به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

مشخصات ظاهری :

فلس‌های خیلی ریز ، باله پشتی کوتاه ، دهان بالایی است ، چشم ها در پایین سر قرار دارد ، انتهای باله سینه‌ای به باله شکمی نمی‌رسد ( وجه تمایز کپور نقره‌ای و سرگنده ) ،تیغه‌های داخل آبشش بهم چسبیده است و برای صاف کردن ریزشناورهای گیاهی سازمان یافته است . دهان نسبتا کوچک، کیسه شنا بزرگ و دو قسمتی ، رنگ بدن در قسمت پشتی سبز خاکستری ، طرفین بدن سفید مایل به زرد و قسمت شکمی بدن سفید نقره‌ای است . زادگاه اصلی این ماهی رودخانه‌های پرآب کشور چین است. در ایران ماهی کپور نقره‌ای با وزن 17 کیلوگرم نیز صید شده است .

 


عادت تغذیه‌ای :

 این ماهی همانند دیگر ماهیان عمدتا در مرحله پرورشی لارو تا بچه ماهی انگشت ‌قد از ریز شناورهای جانوری تغذیه و به تدریج با تکامل اندام‌های صاف کننده ، رژیم تغذیه‌ای آن تغییرمی‌کند.

در 8 روزگی لارو های 15 ـ14 میلیمتری علاوه بر ریزشناورهای جانوری شروع به تغذیه از ریزشناورهای گیاهی می‌کند. وقتی طول ماهی به 30 میلیمتر رسید تقریبا به طور کلی به ریزشناورهای گیاهی روی می‌آورند و با مقدار بسیارناچیزی از ریزشناورهای جانوری تغذیه می‌کنند.

 مراحل رشد این ماهی شامل سه مرحله لاروی ، انگشت ‌قدی و مرحله بلوغ می‌باشد.


1)مرحله لاروی تا حصول بچه ماهی نورس : مرحله لاروی از زمانی که لارو از تخم بیرون می‌آید شروع می‌شود و تا رسیدن طول بدن به حدود 20 میلیمتر ادامه می‌یابد . ماهی در طول این مرحله بالاترین حد ضریب رشد تمام طول زندگی خود را دارا است و در طی 10 روز اول پرورش در استخر وزن ماهی تا چند برابر افزایش می‌یابد و به طور میانگین روزانه 2/1 میلیمتر افزایش طول دارد .


2 )‌مرحله انگشت ‌قد (Finger ling ) : این مرحله از انتهای مرحله بچه ماهی نورس شروع شده وتا زمانی که طول ماهی به 200 تا 300 میلیمتر می‌رسد ادامه دارد . در مقایسه با مرحله لاروی ، رشد ماهی کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد یعنی در طول 100 روز پرورش وزن ماهی به میزان 9 تا 10 برابر افزایش یافته و به طور متوسط هر 10 روز یک بار 100 درصد افزایش وزن یافته که این افزایش 5 تا 6 برابر کمتر از رشد مرحله لاروی است . (‌ درمرحله لاروی هر دو روز یکبار و در مرحله انگشت ‌قدی هر10 تا 11 روز یکبار ) به طور متوسط روزانه 27 درصد میلیمتر بر طول ماهی افزوده می‌شود.

 

3)‌مرحله بلوغ : این مرحله شامل حد فاصل بین انتهای مرحله انگشت‌قدی و زمانی است که ماهی به بلوغ جنسی رسیده و یا به آن نزدیک می‌شود پرواربندی یا مرحله پرورش ماهی جزو این مرحله محسوب می‌گردد. از لحاظ افزایش طول بدن در مرحله بلوغ ، سریع‌ترین رشد در سال دوم صورت می‌گیرد که سال پرورش نیز می‌باشد.

 

 


کپور سر‌گنده :

اسم علمی این ماهی Aristichthys nobilis است . انگلیسی‌ها به آن Big head می‌گویند. از ویژگی‌های این ماهی سرگنده رنگ تیره آن و وجه تمایز این ماهی با ماهی کپور نقره‌ای آن است که انتهای باله سینه‌ای در این ماهی از ابتدای باله شکمی عبور می‌کند. موطن اصلی این ماهی رودخانه‌های چین است . غذای این ماهی در تمامی مراحل زندگی جانوران ریز است وابتدا از جانوران بسیار ریز و سپس جانوران بزرگتر تغذیه می‌کند و در صورت عدم وجود جانوران ریز این ماهی از گیاهان ریز نیز تغذیه می‌کند ولی این غذا انتخابی نیست بلکه یک غذای اجباری است . این ماهی معمولا از غذای داخل تشت که مخصوص کپور است استقبال زیادی نمی‌کند . درصد آنها در کشت توام کپور ماهیان حداکثر 10 درصد کل کاشت است. بنابراین زمینه رشد بسیار مناسبی در استخر داشته و با مدیریت خوب به راحتی به وزن بالای دو کیلوگرم طی یک دوره پرورش می‌رسد.

 این ماهی در بدو امر از پلانکتونهای جانوری(جانوران میکروسکپی) تغذیه می نماید و به مرور همراه با پلانکتونهای جانوری درشت ازپلانکتونهای گیاهی درشت نیز تغذیه می نماید.

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین(رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع، امکانتکثیر مصنوعی و قابلیت گله پذیری در کلیه استخرها و منابع آبی پرورشی جهان گستردهشده است، در مناطق گرمسیر و معتدل سن بلوغ جنسی این ماهی در نوع نر 4-3 ساله و درنوع ماده آن 5-4 ساله می باشد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هرکیلوگرم وزن ماهی ماده) 50،000 تا 60،000 عدد است و تعدادتخم در هر کیلوگرم از آن600000تا 800،000 عدد می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دستهجمعی در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد و تخمها پس از خروج از بدن ماهیبه سرعت آب جذب کرده و متورم و شناور

می شوند .

لارو ها پس از 5/1تا 2 روز از تخم خارج میشوند وپس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند .

ماهی سرگنده بدلیل رشد زیاد ، مرغوبیت گوشت وامکان تکثیر مصنوعی از جمله ماهیان پرورشی مطلوب جهان به شمار میرود. در سال 1990میلادی از کل تولید 000/400/31 تن ماهی سرگنده 000/611/1 تن را به خود اختصاص دادهاست.

 


 

 

روش های پرورش

بهترین روش برای پرورش ماهیان گرمابی ، پرورش چند گونه ایست.چون دراین روشاز تمامی سطوح غذایی موجود در استخر استفاده می شود و هیچ کدام از سطوحغذایی داخل استخر بلا استفاده نمی ماند علاوه بر آن در پرورش چند گونه ایماهیان اثرات متقابل مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر می گذرانند. در پرورشماهیان گرمابی بر خلاف پرورش ماهیان سردآبی ،پرورش تک گونه ای متداول نبودهو از نظر اقتصادی نیز به صرفه نیست همچنین پرورش به صورت دوگونه ای نیزمتداول نیست و در شرایط خاص منطقه ای توصیه می شود زیرا این روش پرورش چندگونه ای دارد .در هر صورت شرایط خاص منطقه ای که ماهیان به صورت دو گونه ایپرورش داده می شوند . باید ترکیب گونه ها به صورتی باشد که با یکدیگررقابت غذایی نداشته باشند .به همین علت پرورش ماهی کپورنقره ای با آمور،پرورش ماهی آمور با سر گنده می تواند صورت بگیرد ولی همانطور که قبلا گفتهشد بهترین روش برای پرورش ماهیان گرمابی به خصوص در کشور ما روش پرورش چندگونه ای است.

 


ترکیب و تراکم کشت

ترکیب وتراکم گونه های ماهی در پرورش ماهیان گرمابی بستگی به استفاده ازهواده و یا عدم استفاده از آن و همچنین شرایط منطقه ای مزارع پرورش ماهیدارد ولی به طور کلی ترکیب وتراکم ذیل از طرف معاونت تکثیر وپرورش دهندگانماهی توصیه می شود.


الف-استخر های پرورش ماهی فاقد هوادهی

تراکم ماهی در هکتاربرابر5/3 تا 4هزارقطعه

1- ماهی کپور نقره ای 60-50

/ 0 نظر / 77 بازدید